Articoli

IMPIEGATO TECNICO MANUALI QUALITA

IMPIEGATO TECNICO MANUALI QUALITA

 

JOB IN ALBANIA, agenzia di recruitment con sede a Tirana, per conto di un Ente di Certificazione Internazionale ricerca personale da collocare nella sede della societa in Albania.

 

Le societa sono specializzate nell’adeguamento delle aziende agli obblighi normative cogenti e volontarie.

Le figure richieste dovranno, sotto le direttive dell’ufficio tecnico, provvedere alla stesura di manuali e/o procedure e/o verbali di audit e tutta la documentazione volta alle certificazioni delle normative ISO e GDPR.

 

Si richiede:

 • Laurea e/o diploma di scuola superior preferenziale su ambito tecnico/ingeneristico;
 • Conoscenza della lingua italiana in forma verbal e scritta;
 • Conoscenza ed uso di software applicative e/o gestionali oltre che delle suite Office;
 • Disponibilita a trasferte in Italia

 

Un’esperienza analoga nel settore o comunque con clienti italiani sono ben viste ai fini della selezione.

 

Offriamo

 • Un contratto a tempo pieno sede di lavoro Tirana;
 • Corso di Formazione e Conseguenti corsi di aggiornamento in Italia

 

Gli interessati possono inviare il loro cv a :

selezione@jobinalbania.com

www.jobinalbania.com

Tel +355693116655

 

 

 

 

NËPUNËS TEKNIK MANUALI CILËSIE

 

JOB IN ALBANIA, agjensi rekrutimi me seli ne Tirane, në emër të një Enti Ndërkombëtar të Çertifikimit, kërkon personel që do të vendoset në selinë e kompanisë në Shqipëri.

 

Kompanitë janë të specializuara në përshtatjen e kompanive ndaj detyrimeve rregullatore të detyrueshme dhe vullnetare.

Figurat e kërkuara duhet, sipas udhëzimeve të zyrës teknike, të parashikojnë hartimin e manualeve dhe / ose procedurave dhe / ose raporteve të auditimit dhe të gjithë dokumentacionit që synon certifikimin e rregulloreve ISO dhe GDPR..

 

Kërkohet:

 • Diplomë e Universitare dhe / ose diplomë të shkollës së mesme (profesionale) në një fushë teknike / inxhinierike;
 • Njohja e gjuhës italiane në formë verbale dhe të shkruar;
 • Njohja dhe përdorimi i software-ve të aplikimit dhe / ose menaxhimit, si dhe programeve të paketës Office;
 • Gatishmëria për të udhëtuar në Itali;

 

Përvoja të ngjashme në sektor ose me klientë italianë janë të vlerësuara për përzgjedhjen.

 

Ofrojmë:

 • Pune me kohë të plotë në Tiranë;
 • Kurs trajnimi dhe kurse pasuese azhurnimi në Itali;

 

Te interesuarit mund te dergojne CV-ne e tyre ne:

selezione@jobinalbania.com

 

www.jobinalbania.com

Tel +355693116655